ECHOES

ECHOES
ECHOES е мултидисциплинарен изследователски проект, който предоставя на ръководителите в централната и местните власти изчерпателна информация, данни и готови за прилагане препоръки за успешното включване в Европейския енергиен съюз и Плана за стратегическите енергийни технологии. Индивидуалният и колективният избор на енергийни услуги и социалното приемане на енергийния преход се анализират в мултидисциплинарен процес, включващ ключови заинтересовани страни в процес на взаимно конструиране на знанията. За да се отчитат богатите контексти, в които хората и социалните общности правят енергийните си избори, ECHOES разглежда три допълващи се перспективи: 1) индивидуално вземане на решения - като част от социална общност, 2) социални общности, представящи култури и стилове на живот, свързани с енергийните услуги, и 3) системни социални единици като общини и държави. За да се намалят емисиите на парникови газове и да се създадат по-добри условия за функционирането на Енергийния съюз е необходима промяна в системните социални взаимодействия. Докато технологичният напредък е ключов компонент в тази трансформация, успешното им прилагане и приемане от обществото се може да бъде стимулирано от постиженията на социалните науки, които ECHOES възпроизвежда. За да развие този процес, проектът избира три широкообхватни технологични фокуса, които могат да се превърнат в активни междусекторни връзки и теми от обществена значимост чрез ECHOES: интелигентни енергийни технологии, електрическа мобилност и сгради. И трите технологични фокуса се отнасят до области с висока степен на въздействие, които са приоритет на националните и международните политики и са свързани със значителни потенциални икономии на емисии на парникови газове. Изключително подробният методологичен подход на ECHOES включва представително многонационално проучване, обхващащо всички 28 страни от ЕС плюс Норвегия и Турция, синтез на съществуващи данни и литература, оценки на политиките, както и количествени експерименти, интервюта, онтология, фокус групи, семинари, проучвания в осем страни, между които и България. Всички данни, събрани в проекта, ще бъдат систематизирани в база данни, която ще служи както като аналитичен инструмент и като ценен ресурс за заинтересованите страни и изследователите след жизнения цикъл на проекта.
 Координатор NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Норвегия Бюджет: EUR 979 233,75


 Партньори JOANNEUM RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH Австрия FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Испания УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ България IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI Турция ENERGIEINSTITUT AN DER JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ Австрия UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE Италия TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Финландия UNIVERSITAET LEIPZIG Германия ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI Турция ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕНЕФЕКТ България ASOCIACION PLAN DE ACCION GLOBAL PARA LA TIERRA GAP ESPANA Испания LAND STEIERMARK Австрия ENEL S.P.A. Италия