За Центровете

Нормативна рамка

Финансови източници

Събития

Полезни връзки

Библиотека

 

      

НОРМАТИВНА РАМКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ

 


ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ И РЕГЛАМЕНТИ


Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (текст от значение за ЕИП) (ОВ на ЕС, L 328/210 от 21.12.2018)

Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (текст от значение за ЕИП) (ОВ на ЕС, L 328/82 от 21.12.2018)


Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. (ОВ на ЕС L 156/75, 19.6.2018)

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО. (ОВ L 315/1, 14.11.2012, изм. с Директива 2013/12/ЕС , ОВ, L 141, 28.5.2013 г., попр. ОВ L 113, 25.4.2013 г., и ОВ L 71, 12.3.2014)

Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (ОВ° L 153 , 18.06.2010 г., попр. ОВ L 115, 27.4.2012 г.)

Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти текст от значение за ЕИП (ОВ L 081 , 21/03/2012)

Указания към Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) чрез създаване на сравнителна рамкова методика за изчисляване на оптимални по отношение на разходите равнища на минималните изисквания за енергийните характеристики на сгради и сградни елементи. (ОВ С 115, 19/04/2012)

Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 година за определяне на нормативна рамка за енергийно етикетиране и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 198/1, 28.7.2017)

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета - от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. (Официален вестник на ЕС, L 114, 27.04.2006).Отменена с Директива 2012/27/ЕС

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. (Официален вестник на ЕС, L 140 от 05.06.2009 г.)
НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ, ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., приета с Решение на Народното събрание от 1 юни 2011 г. ( Обн. ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г.)

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., приета от Министерски съвет с Протокол № 8 от 27 януари 2021 г.

Приложение 1. Доклад за напредъка по изпълнението на политиките и мерките за обновяване на сградния фонд в Република България.

Приложение 2. Протокол от обществени консултации. Проект на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021 - 2050 г.

Приложение 3. Пакети от мерки за енергийна ефективност.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., приет с Протокол № 8 на Министерския съвет от 27.02.2020 г.

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015-2020 г., приет с Решение № 1035 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г.

Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.35 от 15 май 2015 г.  бр. 82 от 23 октомври 2015 г., бр.11 от 9 февруари 2016 г. и бр. 12 от 3 февруари 2017 г.)

Решение на Народното събрание от 9 юни 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. (ДВ, бр. 48 от 16 юни 2017 г.)

Решение на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв. (ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г.)

Постановление № 339 от 2 декември 2016 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. (Обн. ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г.)


Национален план за действие за енергийна ефективност 2014 – 2020. Министерство на икономиката и енергетиката, София, юли 2014 г.

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020. (Актуализация 2017 г.) Министерство на енергетиката, София, ноември 2017 г.


Втори национален план за действие по енергийна ефективност  2011 – 2013 г.,  приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28 септември 2011 г.

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г., приет с Решение на МС от 4 октомври 2007 г.

Национална дългогодишна програма по енергийна ефективност до 2015 г., приета с Решение на МС от 4  юли 2005 г.


Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници по Модела за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. МИЕТ, декември 2012

Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г., МИЕ/АЕЕ, декември 2005 г.

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България,  приета с Решение на Министерския съвет от 20 януари 2005 г.

Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за постигане на енергийна ефективност и план-програма за изпълнението й, приета с Решение на МС от 14 юли 2005.ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закон за енергийната ефективност. (Обн. ДВ, бр. 35 от 15 май 2015 г., изменян многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.)

·        Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. на МЕ и МРРБ за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. (Обн. ДВ, бр.10 от 5 февруари 2016 г.).
В сила от 07.03.2016 г.

Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. на МЕ и МРРБ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. (Обн. ДВ, бр. 10 от 5 февруари 2016 г.)
В сила от 07.03.2016 г.

Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. на Министерството на енергетиката за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. (ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г.)

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата комулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица, приета с Постановление на Министерския съвет № 240 от 15 септември 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 75 от 27 септември 2016 г.)

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с Постановление № 36 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет.  (Обн. ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.)

Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация, приета с Постановление № 258 от 19 октомври 2012 г. на Министерския съвет. В сила от 01.11.2012 г.  (Обн. ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.)

Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания. (Обн. ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕ и МФ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

Наредба № Е-РД-04-1 от 3 януари 2018 г. на МЕ и МРРБ за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност. (Обн. ДВ, бр. 6 от 16 януари 2018 г.)

Наредба № Е-РД-16-647 от 15 декември 2015 г. на Министерството на енергетиката за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (ДВ, бр. 3 от 12 януари 2016 г.)

Наредба № Е-РД-04-1 от 14 март 2019 г. на МЕ и МРРБ за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на оценка на енергийните спестявания, както и условията и реда за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност. (Обн. ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г.)


Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 от 10 февруари 2012 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г. изм. ДВ, бр. 35 от 12 април 2013 г.)


 

***

Закон за енергетиката. (Обн. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.)

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. на МИЕ за топлоснабдяването. (Обн. ДВ, бр. 34 от 3 април 2007 г., изм. многократно, отм. ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., посл. изм. с Решения на ВАС - ДВ, бр. 60 от 7 юли 2020 г.)

Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. на МЕ за топлоснабдяването. (Обн. ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г.)

Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. на ДКЕВР за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., бр. 77 от 4 октомври 2016 г. и бр. 76 от 27 септември 2019 г.)

Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. на ДКЕВР за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.  (Обн. ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 9 август 2019 г.)

Наредба № 7 на МЕЕР от 9 юни 2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи. (ДВ, бр. 63 от 20 юли 2004 г.) - Отменена с § 1 от Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи - ДВ, бр. 105 от 6 декември 2013 г.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление на МС № 171 от 16 юли 2004 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 2 август 2004 г., изм. многократно, посл.изм. ДВ, бр. 88 от 24 октомври 2014 г.)

Наредба № Е-РД-16-427 от 2 септември 2015 г. на МЕ за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия. (Обн. ДВ, бр. 71 от 15 септември 2015 г.)

Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. на МЕ, МФ и МИ за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници.
(Обн. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2021 г.)

 

***

Закон за енергията от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.)

Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. В сила от 01.01.2012 г. (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 2012 г., изм. бр. 24 от 2013 г. и бр. 42 от 9 юни 2015 г.)

Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. (Обн. ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г.)

Наредба № РД-16-558 от 8 май 2012 г. на МИЕТ за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. (Обн. ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г., изм. ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г.)

Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. на МИЕТ за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г.)

 

***

Закон за устройство на територията. (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 март 2021 г.)

Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите. (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 68 от 17 август 2021 г.)

Наредба № 4 от 21 май 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. (Обн. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 44 от 2 юни 2017 г.)

Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. многократно, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 21 ноември 2017 г.)

Наредба № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите. (Обн. ДВ, бр. 47 от 21 юни 2016 г., попр. ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г.)
В сила от 22.08.2016 г.

Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. В сила от 20 февруари 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 68 от 19 август 2005 г., попр. ДВ, бр. 78 от 2005 г., изм. ДВ, бр. 20 от 2006 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6 от 22 януари 2016 г.) Последните изм. и доп. са в сила от 23 април 2016 г.

Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции. (Обн. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г., изм. многократно, посл. попр. ДВ, бр. 3 от 13.януари 2015 г.)

Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (Обн. ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 1 април 2014 г.)

Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и обслужване на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. (Обн. ДВ, бр. 5 от 19 януари 2016 г., попр. ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г.) В сила от 20 април 2016 г.

Наредба № 4 от 27 декември 2006 г. на МРРБ, МЗ, МВР и МОСВ за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. (Обн. ДВ, бр. 6 от 19 януари 2007 г., доп. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2016 г.)

Наредба № 1 от 27 май 2010 г. на МРРБ и МИЕТ за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради. (Обн. ДВ, бр. 46 от 18 юни 2010 г., изм. и доп. ДВ, бр.95 от 29 ноември 2016 г.)

 

***
 

Закон за техническите изисквания към продуктите. (Обн. ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2019 г.)

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. (Обн. ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 8 март 2016 г. изм. ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр.71 от 11 август 2020 г.)

Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението, приета с Постановление на Министерския съвет № 224 от 20 август 2020 г. (Обн. ДВ, бр. 75 от 25 август 2020 г.)  В сила от 01.03.2021 г.

Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства и закупуване и/или наемане на сгради с високи показатели за енергийна ефективност, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им, одобрени на 14.05.2016 г. АУЕР и АОП, 2016.

 

***


Закон за управление на етажната собственост. В сила от 01.05.2009 г. (Обн. ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., посл. доп. ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г.)

Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. на МРРБ за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост. (ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г.)

Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. (Обн. ДВ, бр.78 от 2 октомври 2009 г.)


 


 

***

Начало