Новини

22.02.2021,

Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд като ключови инструменти за местно развитие

Дългосрочните стратегии за обновяване (ДСО) могат да бъдат от значителна полза за местните власти за постигане на целите на декарбонизация на сградния фонд, достъпа до финансиране и възползване от възможностите, предоставени от Вълната на саниране. Европейската Директива относно енергийните характеристики на сградите1 (ДЕХС; Директива/ЕС 844/2018) изисква от държавите членки (ДЧ) да разработят дългострочни национални стратегии за обновяване – политически инструменти, описващи как националните правителства се стремят да превърнат обществените сгради в декарбонизиран и енергийно ефективен сграден фонд до 2050 г. [1] . Те изпълняват функцията на пътни карти с етапни цели и измерими показатели, допълнени от преглед на националния сграден фонд, специфични политики за стимулиране на обновяването, иновативни финансови инструменти и обзор на инициативи за интелигентни технологии и умения в строителния сектор.