Новини

12.08.2022,

ОТНОСНО: НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА...

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ИНВЕСТИЦИЯ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“

Настоящите насоки за кандидатстване за изпълнение на проект по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ представляват документ от особено значение не само защото определят разпределението на значителен публичен ресурс в размер от над 400 млн. лева, но и поради факта, че демонстрират отношението към ролята на този ресурс за изпълнението на политиките и реформите в сградния сектор, инициирани в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост и редица други стратегически и планови документи, сред които особено място заема Дългосрочната национална стратегия за обновяване на сградния фонд. 

За съжаление, за пореден път буди недоумение организацията на процедурата за обществени консултации, като считаме, че както размерът на ресурса, така и важността на темата заслужават много повече от едноседмично обсъждане в разгара на летния сезон. Това обаче се оказва по-малкия проблем, тъй като, без да имаме възможност за по-детайлен анализ, още на първо четене изпъкват редица несъответствия между заявените цели на инвестицията и предложените решения, а заедно с това, както неведнъж сме алармирали, няма и връзка между инвестицията, стратегическите насоки на политиките в сградния сектор и заложените реформи. 

Цялото становище вижте тук