iBROAD

iBROAD

„Пътни карти“ за сградно обновяване стъпка по стъпка

Проектът iBROAD приключил през 2020 г. бе насочен към енергийните одитори. През трите години на проекта се разработи методика за индивидуални „пътни карти“ за сградно обновяване стъпка по стъпка. Тази новаторска концепция, която намира все по-голяма популярност в Европа, ще позволи на собствениците на сгради, които нямат възможност да изпълнят всички необходими мерки едновременно, така да планират процеса на обновяване, че след завършване на целия проект по етапи, сградата да достигне почти нулево енергийно потребление. Едно истинско предизвикателство за одитори, проектанти и строители, в което координацията между последователността и детайлите при изпълнение на всички мерки трябва да е съвършена, но което може да преодолее най-сериозния проблем за „дълбокото“ обновяване – липсата на средства, и да избегне блокиращия ефект на компромисните мерки, на който така често сме свидетели. В рамките на проекта, ЕнЕфект, заедно с партньори от страната извършиха безплатно 20 одита на еднофамилни сгради, в които се изпитат новата методология и се показаха потенциалните икономически и енергийни ефекти от този подход. 

Подходът iBROAD предложи новаторско развитие на стандартните сертификати за енергийна ефективност (EPC) и методологиите за енергиен одит, с абмициозната цел да се превърне в истински двигател за масовото сградно обновяване. Проектът анализира и доразви наличните примери в Германия, Франция и Фландрия (Белгия), за да идентифицира елементите, да разработи интегрирана концепция и да произведе модулни инструменти за енергийни одити при обновяване стъпка по стъпка, подходящи за различни национални условия. 

Иновативната концепция и инструменти на iBROAD бяха тествани в България, Полша, Португалия и Германия. Проверката на място, последвана от обучение на специалисти осигури положителна обратна връзка от страна на одиторите и потребителите като допълнение към анализите за осъществимост и прилагане на модела спрямо други типове сгради и държави членки на ЕС. Ангажираността на заинтересованите страни е основна цел от самото начало на проекта в участващите страни (Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Полша, Португалия и Швеция) и на европейско равнище. 

Информация за проекта 
Обща стойност: EUR 1 957 095,60 
Координатор: Sympraxis - Гърция 
Партньори: 12 
Продължителност: юни 2017 – май 2020

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 754045.