REHEATEAST

REHEATEAST

Изграждане на местни партньорства за намаляване на потреблението на енергия от изкопаеми горива в системите за централизирано топлоснабдяване в региона на Източен Дунав

В източната част на Дунавския регион системите за централизирано отопление и охлаждане са изправени пред общи предизвикателства, за да станат финансово и екологично устойчиви. Системите за централизирано топлоснабдяване и охлаждане и отопляваните сгради често са остарели, в лошо техническо състояние и неефективни, като същевременно използват (предимно вносни) изкопаеми горива. Енергийната бедност, както и зависимостта от държавни субсидии за потреблението на изкопаеми горива, са значителни. Това налага нов, съвременен подход както по отношение на снабдяването, така и на потреблението, за да се намали потреблението на енергия и използването на изкопаеми горива.

REHEATEAST има за цел да намали потреблението на енергия от изкопаеми горива в системите за централизирано топлоснабдяване и охлаждане и да интегрира използването на възобновяема енергия и отпадъчна топлина. Той насърчава многостранното, междусекторно, публично-частно сътрудничество и разработва, изпитва, популяризира и разпространява приложими (технологични, технически и природни) решения, които ускоряват и подпомагат изпълнението на широкомащабни програми за обновяване на сгради и системи, както и мерки за адаптиране към климатичните промени.

Трансграничното сътрудничество в рамките на проекта дава възможност за адаптиране на съществуващи добри практики в подобен контекст, както и за съвместно разработване на адаптивни модели за сътрудничество и оптимизация, насочени към интегриране на възможностите за дигитализация, стандартизация, сертифициране и зелени обществени поръчки, с участието на всички заинтересовани страни (вкл. публични органи, потребители, финансови институции, дружества за комунални услуги, медии, доставчици на технологии и строителни фирми). Разработените модели ще бъдат тествани в рамките на пилотни дейности, като REHEATEAST също така формулира и препоръки за политики, насочени към общите предизвикателства пред системите за централизирано топлоснабдяване и охлаждане в източната част на Дунавския регион. 

REHEATEAST е в съответствие с плана REPowerEU (чл. 23 от Директивата за енергията от възобновяеми източници и чл. 23 и 24 от Директивата за енергийната ефективност) и обединява допълващите се знания и умения на 11 партньори и 27 асоциирани стратегически партньори от 11 държави (т.е. всички държави от Дунавския регион, изправени пред предизвикателството на остарелите и неефективни системи за централизирано топлоснабдяване), включително министерства, енергийни агенции, оператори на централизирани системи за отопление и охлаждане и общини, както и неправителствени организации.  

Партньори:
Водещ партньор: Pannon EGTC (HU)
Агенция за развитие и координация на международните фондове (HU); Енергиен институт Hrvoje Požar (HR); Технически университет Клуж-Напока (RO); Местна енергийна агенция Pomurje (SI); Via Carpatia EGTC (SK); Постоянна конференция на градовете и общините (RS); Институт "Йозеф Стефан" (SI); Ресурсен център Aarhus в Босна и Херцеговина (BA); Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (BG); ABE Renewables (RS)
Стратегически асоциирани партньори за България са ОМЕЕ ЕкоЕнергия и ЕВН Топлофикация Пловдив.

Бюджет на проекта: 2 214 691 €
Финансов принос на INTERREG: 1 771 753 €
Период за изпълнение на проекта: 1/2024 - 06/2026

За повече информация: 
www.interreg-danube.eu/projects/reheateast 
https://www.facebook.com/reheateast 
https://www.linkedin.com/showcase/reheateast