Новини

Примери за добро управление на енергията в общините у нас

Примерите за добро управление на енергията от местните власти в България не са рядко срещано явление. Те могат да бъдат различни проекти за оптимизация на потреблението на енергия, инициативи, свързани с въвличането на общността в по-доброто използване на енергията, примери за производство и споделяне на енергия от местни енергийни източници и др. В публикацията са представени добри примери по света, но също така и у нас – от общините в Павликени, Габрово, Велинград, Бургас, Етрополе, Банско и Асеновград, които се осъществяват в местните общности, които имат отношение към устойчивата енергия и климат.

Според призива на кметовете от срещата в Майнхайм през 2020 г. в компетентностите на местните власти влизат дейности, свързани с прилагането на 70% от законодателството на ЕС, 70% от мерките за смекчаване на климата, 90% от мерките за адаптиране към климата, както и 65% от целите на ООН за устойчиво развитие. Те управляват 1/3 от публичните разходи, отговорни са за 2/3 от публичните инвестиции и в много случаи са пряко ангажирани за предоставяне на социални услуги за техните жители. Местните власти също осигуряват директното въвличане на хората чрез различни възможности за участие и включване във вземането на решения. Такъв подход подкрепя доверието в управлението, подпомага по-широкото приложение на политиките за устойчива енергия и климат и допринася за реализирането на иновациите. 

В Европа съществуват редица примери за активни местни общности и ръководства.

В Тренто (Италия), например, местната управа, наред с останалите подобрения (електрически средства за доставка на стоки в града; сензори за събиране на информация за околната среда, енергийната консумация и др.), позволява на жителите активно да участват в т. нар. „умна“ еволюция на града им, като е създала онлайн портал, чрез който да бъдат изпратени предложения за иновации и рационално използване на енергията.

Памплона (Испания) е друг пример за добро управление на енергията чрез редица дейности на местното ръководство, които включват обновяване на сгради за достигане на близко до нулево потребление на енергия, инсталиране на „умни“ покриви, интелигентни системи за улично осветление, термопомпи, соларни станции за бързо зареждане на таксиметрови електрически автомобили. Интересно за местната общност там е също, че развиват „умна“ градска лаборатория, в която могат да се тестват технологични решение, свързани с устойчивата енергия в реална среда. У нас също не липсват такива добри практики. 

Община Павликени дълги години се грижи за намалението на енергията в общинската си инфраструктура. 

Такъв е и примерът с обществения закрит плувен басейн в града, който е най-голямото закрито плувно съоръжение във Великотърновска област, построен през 2015 г. Първоначално сградата е проектирана и изпълнена така, че за затопляне на водата в басейна и отопление на помещенията се ползва единствено електрическа енергия. Температурата на водата трябва да се поддържа постоянна – в рамките на 26 – 28° С, а разходите на електроенергия стават все по-високи през годините. През 2016 г. е изготвено енергийно обследване на обекта и е установено, че той има добри енергоспестяващи характеристики, но все пак по-ниско потребление на енергия е възможно. След направен обстоен анализ на цялостната система се предвижда подмяна на най-големите консуматори на електроенергия с такива, които използват слънчева енергия и/или природен газ. Проектът е завършен през 2022 г. и включва системи за отопление на водата в басейна и такива за подгряване на битова гореща вода чрез водогрейна инсталация, която включва 90 броя селективни слънчеви колектора. Водогрейните съоръжения се затоплят от слънчева енергия и природен газ. Съществуващият електрически котел с мощност 108 kW е заменен с газови, които при недостатъчно слънцегреене да поддържат температурата на водата в басейна в нормативните граници. Микроклиматът на помещението на басейна е подобрен с високотехнологични климатични и вентилационни системи. Системата отоплява и останалите помещения в сградата и осигурява топла вода за сервизните помещения.

Целия материал на д-р Мария Манолова за Климатека, можете да прочетете тук - https://www.climateka.bg/primeri-za-dobro-upravlenie-na-energiyata-obshtini/?fbclid=IwAR1SD3BXrr0_2N1-BZo20EtCQLW69FSOVA2Vxlm01FS_7YBM5Q2Tupoi8TE