Train-to-nZEB

Train-to-nZEB

Европейски центрове за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите

Проект Train-to-nZEB изгради и оборудва международна мрежа от учебни и консултантски центрове за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор (Building Knowledge Hubs, BKHs), които редоставят практически обучения, демонстрации и комплексни консултантски услуги за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за ВЕИ. Новите центрове осигуряват възможности за провеждане на обучения по учебните програми, разработени в рамките на европейската инициатива BUILD UP Skills, като са осигурени съвременни условия за провеждане на практическите упражнения и са привлечени значителен брой строителни специалисти, които досега не са били в обсега на програмата. 

Train-to-NZEB е първият международен проект в областта на енергийната ефективност по програма Хоризонт 2020, който се ръководи от български партньор – Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект. Заедно с ЕнЕфект, партньори по проекта от българска страна са Камарата на строителите в България и Би Сис ООД. Международното участие е изключително силно, като освен традиционните партньори на ЕнЕфект от Институт Пасивна къща – Дармщат (Германия), за участие са привлечени едни от най-авторитетните организации в областта на енергийната ефективност и ВЕИ от Ирландия, Чехия, Румъния, Турция и Украйна. 

Основните задачи, които бяха изпълнени по проекта, включват дизайн и оборудване на 5 учебни центъра (в България, Румъния, Турция, Украйна и Чехия), адаптиране на съществуващи и разработване на нови учебни програми за строителни специалисти, провеждане на обучения за общо 90 преподаватели, 2400 строителни работници, 480 проектанти и 720 неспециалисти, участващи в процеса на вземане на решения в проектирането и строителството (представители на публичната власт, бизнес мениджъри, НПО, потребителски групи, медии и др.). Всичко това, в съчетание с предоставянето на административни и финансови консултантски услуги на принципа „One-stop shop” (“Обслужване на едно гише”), се очаква да доведе до увеличаване на интереса и капацитета за проектиране и строителство на ПНЕС с инсталации за ВЕИ и да стимулира пазарното търсене за подобни решения както за нови сгради, така и при обновяването на съществуващия сграден фонд. 

Проектът е логично продължение на първите два етапа от инициативата BUILD UP Skills, в рамките на които с подкрепата на НАПОО бе разработена Национална пътна карта за подобряване на знанията и уменията в строителния сектор и бяха подготвени учебни програми за кратки форми на обучение по строителните специалности с най-тясна връзка с енергийната ефективност и приложението на ВЕИ в сградите. 

За допълнителна информация и сътрудничество по проектите, не се колебайте да се свържете с Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект (dtzanev@eneffect.bg).