Smart2

Smart2

Интелигентни инструменти за интелигентни сгради: подобряване на интелигентността на сградите в Европа

В началото на месец декември 2022 г. стартира проект SMART2, който има за цел да разработи и представи подходящите инструменти и приложения, които ще позволят популяризирането и установяването, като обичайна практика на оценката на интелигентността на сградите в Европа, чрез индикатор, който отчита готовността за интелигентно управление на сградите (SRI). 

36f731eb0be05c158c51f0cfe4b03623.jpg

В рамките на проекта Smart² е предвидено да бъде разработена и облачно базирана отворена платформа за оценка на интелигентността на сградите, достъпна на всичките 24 официални езика на ЕС, като се вземат предвид и спецификите на държавите-членки, с оглед максимално взаимодействие с други инициативи на ЕС. В допълнение, ще бъде идентифицирана и степента на възвръщаемост на разходите за подобренията за интелигентно управление на сградите въз основа на съществуващите стандарти на CEN, като това ще позволи определянето на оптимални разходи за интелигентни подобрения на сградите. 

Smart² също така ще даде възможност за оценка на интелигентността на 6 пилотни сгради с използване на данни в реално време, като се съсредоточи върху пропуските в оперативната съвместимост и аспектите на киберсигурността. Ще бъдат проучени и аспектите на интегрирането на SRI в цифровите дневници на сградите, с цел да се позволи бъдещото интегриране на рейтинга SRI и неговата основна информация. 

Предвидени са и дейности за изграждане на капацитет, функционирането на help desk за SRI, където заинтересованите страни, проектантите на сгради, фасилити мениджърите, както и ползвателите на сгради, ще имат възможност да издават онлайн рейтинг SRI за своята сграда, чрез опростена процедура (въпроси и отговори), виртуален център за обучение, както и събития, като например дните на SRI . 

Партньори: CyRIC Cyprus Research & Innovation Center Ltd (Cypros); R2M Solution (Italy); REHVA The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning associations; IsZEB Inteligent solutions for zero-energy buildings (Greece); Cleopa GmbH (Germany); ASRO Romanian National Standards Body (Romania); BrainBox AI; Arcadis (Italy); Euphyia Tech (Cypros); Center for Energy Efficiency EnEffect (Bulgaria).

Повече информация можете да намерите тук:

Website: https://www.smartsquare-project.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SmartSquareProject/ 
Linked In: https://www.linkedin.com/company/smartsquare-eu 
Twitter: https://twitter.com/SmartSquare_EU 
YouTube: https://www.youtube.com/channelUCbgGZMphEcx1YPRibRqmRnw
 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png
438c2a1f00b9e88688652e3e5f7876a8.jpg

Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 101077241. Авторите на този уебсайт носят цялата отговорност за неговото съдържание. То не отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито Европейската комисия, нито CINEA са отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се тук информация.