CraftEdu

CraftEdu

Национална схема за квалификация и обучение за работници в Чехия и разработване и предлагане на курсове за обучение в Словакия, Австрия и България

85b32ad9d39fc0311995e236974d5a82.jpg

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на жилищата и здравето на потребителите на сгради, като се обърне внимание на структурните промени в строителната индустрия – навлизане на съвременни технологии, съчетано със спад в интереса сред младежта и изоставаща институционална рамка за квалификация на специалисти в устойчивото строителство. За тази цел CraftEdu се фокусира върху разработването на иновативни схеми за квалификация и обучение на работници в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници в сградите. Сред първоначалните задачи на проекта е прилагането на Пътната карта, създадена и одобрена по Стълб I от Build Up Skills (BUS), като се използват всички налични знания и опит от STAVEDU и Train-to-NZEB, както и Fit-to-NZEB, CrossCraft и NEWCOM.

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект участва в инициативата заедно с още 9 партньорски организации, които ще сътрудничат за постигане на следните конкретни резултати: 

  • Разработване на 7 програми за обучение и допълнителна квалификация  на работници в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на сгради.
  • Разработване на курс за обучение на място по модела, приложен от проект CrossCraft (проект Intelligent Energy Europe BUS Стълб II);
  • Разработване на обучителни курсове за обучение и допълнителна квафиликация на работници в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на сгради;
  • Създаване на постоянна мрежа от обучители, изпълняващи програмите, разработени по проекта;
  • Обучение на обучители за изпълнение на програмите;
    Разработване на програма за електронно обучение за работници и  строителни специалисти в Австрия, България, Чехия и Словакия: www.database.craftedu.eu 
  • Предложения към правителствата за стимули за търсенето на висококвалифицирани работници.
e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 785036 по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“. За повече информация посетете уеб страницата на проекта - https://www.craftedu.eu/ и следвайте във Facebook и Twitter.