U-CERT

U-CERT

Към ново поколение, ориeнтирани към потребитeля оценки и сертфикати за енергийните характеристики на сгради

Европейската директива за енергийните характеристики на сградите предвижда актуализиране и максимално хармонизиране на методиките за сертифициране на сградите в отделните страни членки на ЕС и въвеждане на ново поколение сертификати за енергийните характеристики на сгради. Основните цели са да се отразят промените свързани с навлизането на нови технологии и изисквания, както и да се постигне по-голяма съпоставимост на оценките на сгради, отразени в сертификатите в отделните страни. 

Проектът U-Cert, подкрепен от ЕК по програмата „Хоризонт 2020“ предлага методология за международна оценка на енергийните характеристики в съответствие с новите стандартите групата EN ISO 52000 и комплект от индикатори, подходящи за новите сертификати. Сред водещите партньори на ЕнЕфект в проекта са EPB Center – носители и изпълнители на мандат M/480 на ЕК за разработване на групата стандарти, Европейската асоциация по отопление и вентилация (REHVA) и още 14 други европейски организации от общо 10 държави.

Основната цел на U-CERT е да подпомогне въвеждането на следващото поколение схеми за сертифициране на енергийните характеристики, ориентирани към потребителите, за да оцени сградите по цялостен и рентабилен начин. Чрез предлаганата методология за оценка на енергийните характеристики и група от индикатори се цели да се улесни сближаването на качеството и надеждността на националните сертификационни схеми, като се даде възможност за прилагане на неутрален подход, който прозрачно да представя националния и регионалния избор на сравнима основа, използва подхода на приложения А и B на стандартите. Наред с това насърчаване и прилагането на цялостни иновативни решения, ориентирани към потребителите, включително индикатора за интелигентна готовност (SRI – Smart Readiness Indicator) на сградите.

Повече информация: https://u-certproject.eu/ и https://www.facebook.com/ucertproject 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът се финансира по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 839937.

Повече за проекта