SECAP/RES Sofia

SECAP/RES Sofia

План за действие за устойчива енергия и климат, 2021-2030 г. на Столична община

Планът за действие за устойчива енергия и климат, 2021-2030 г. на Столична община, приет от Столичния общински съвет в края на 2021 г., е интегриран документ разработен в съответствие със задълженията на Столична община по Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия и се явява водещ стратегически документ в областта на енергията и климата, съобразен със стратегията за развитие на общината, представена във Визия за София. Той предлага качествено нов интегриран подход на планиране и отчитане на дейностите в областта на енергията и климата, като съвместява политиките на общината по отношение на смекчаването и адаптацията към климатичните промени, повишаването на енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. Това позволява разработването на цялостна и последователна логическа рамка, чрез която е осъществимо правилното балансиране и приоритизиране на конкретните дейности и проекти в тези основни направления, идентифицирането на взаимно допълващи се ефекти, природосъобразни решения и избягването на негативни влияния между отделните планирани мерки. По този начин се поставя основата за постигне на амбициозната цел на Столична община за намаление на емисиите на парникови газове с най-малко 40% до 2030 г. при следване на водещия принцип на ЕС „Енергийната ефективност е на първо място“, оптимално интегриране на ВЕИ като инструмент, който във все по-голяма степен замества конвенционалните енергийни източници, и спазване на изискванията за икономическа ефективност на проектите при отчитане на съществуващите ресурсни възможности и ограничения.

ЕнЕфект участва в разработването на плана като главен консултант, като в своя екип успя да привлече широк кръг от реномирани български експерти в различни области, засегнати в плана. Като част от дейностите по създаване на плана екипът разработи първата по рода си методика за оценка на общинско ниво на уязвимостите и чувствителността към климатичните промени в отделните сектори на местната икономика и за обобщаване и класиране на високите климатични рискове.

https://www.sofia.bg/climat

Повече за проекта