ФЕЕВИ

ФЕЕВИ

Спестената енергия е най-евтиният, най-чистият и най-сигурен източник на енергия!

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ):

  • финансира инвестиционни проекти за енергийна ефективност
  • има за цел намаляването на емисиите от парникови газове в атмосферата
  • подпомага развитието на пазара на проекти за енергийна ефективност в България

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е създаден чрез Закона за енергийна ефективност (приет от Българския парламент през месец февруари 2004 г.), като юридическо лице независимо от държавните институции. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет.

ФЕЕВИ е първоначално капитализиран изцяло с грантови средства. Основни донори са Глобалният екологичен фонд на ООН, чрез Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) – с 10 млн. щатски долара, Правителството на Австрия – с 1,5 млн. евро, Правителството на България – с 3 млн. лева и частни български спонсори.

ФЕЕВИ изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации.

ФЕЕВИ оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност. Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции.

Управител на фонда (УФ) на ФЕЕВИ е Консорциумът „Еконолер-ЕнЕфект-Елана“ (ЕЕЕ). В консорциума участват три фирми: „Еконолер Интернешънъл“ – канадски консултант в областта на енергийната ефективност, българската Фондация „Център за енергийна ефективност ЕнЕфект“ и българската небанкова финансова институция „Елана Холдинг“ АД. Основен принцип в управлението на ФЕЕВИ е публично-частното партньорство. Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната банка и одобрени от Българското правителство.

От създаването си ФЕЕВИ е финансирал над 190 проекта за енергийна ефективност за стойност над 80 мил лв. и допринесъл за над 90 хил. t.CO2 eq спестени емисии на парникови газове. 

Повече за дейността на фонда вижте на адрес https://www.bgeef.com/bg/, като детайли за финансираните проекти може да намерите тук

Повече за проекта