MeMs

MeMs

Общински системи за енергиен мениджмънт в подкрепа на устойчивото финансиране на местни действия по климата

Проектът  MEMS (Municipal energy management systems supporting sustainable financing of local climate actions) се финансира по програма Европейска климатична инициатива (European Climate Initiative - EUKI) на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република Германия. Партньори по изпълнението на дейностите по проекта в България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Националният доверителен екофонд.

Чрез въвеждането на общински системи за управление на енергията и използването на инструментариума за управление на енергията в общините в България значително ще подобрят процесите си в енергийното планиране, ще разполагат с надеждни данни за извършване на необходимите енергийни анализи и ще могат да разработват много по-голям брой висококачествени проекти с повишен потенциал за привличане на частно финансиране. Инструментариумът за управление на енергията е разработен от водещата организация по проекта ЦЕЕ ЕнЕфект. Чрез проекта е разработена специална онлайн платформа за енергиен мениджмънт, която се ползва безвъзмездно от българските общини.

Партньор по проекта от българска страна е Националният доверителен еко фонд (специализирана във финансирането на общински проекти за енергийна ефективност), който използва наличните ресурси по проекта и насърчава прилагането на новия модел и инструментариум за управление на енергията, предлагайки схема за специално финансиране, изискваща стриктно наблюдение на резултатите, постигнати от подкрепените проекти.

Проектът цели да осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания.

Основни резултати:

Oнлайн платформа за енергиен мениджмънт - https://municipalenergy.net/

Ръководство за създаване и внедряване на система за управление на енергията в общини

Доклад "Общинско енергийно планиране и управление на енергията - опита на Германия"

Събития на НДЕФ по проект MEMS: https://ecofund-bg.org/bg/programs/

Повече за проекта