CrossCERT

CrossCERT

Кръстосано оценяване на сертификатите за енергийните характеристики на сгради в Европа

Въвеждането на ново поколение сертификати за енергийните характеристики на сгради, което да отразява навлизането на нови технологии и нови нормативни изисквания по отношение на енергийната ефективност на сградите и да постигане на по-голяма съпоставимост на оценките на сертифицираните сгради в отделните европейски страни е сред важните допълнения в обновената директива за енергийните характеристики на сградите. 

Програмата „Хоризонт 2020“ на ЕК подкрепя голяма група от изследователски проекти посветени на тази тема, един от които е CrossCERT, в който ЕнЕфект е партньор с организации от още десет европейски страни. Основният акцент в проекта е свързан с извършването на двустранни международни тестове на методиките за сертифициране на сгради в отделните страни чрез прилагането на чуждестранна методика върху сгради, които вече са сертифицирани според националните в страната, в която се намират. В проекта се изследват по 10 сгради от всяка една от десетте участващи европейски страни, като предварително сградите бяха групирани според отоплителните и охладителните ден-градуси изчислени при едни и същи гранични условия и с климатични данни от един и същи източник. Българските сгради попаднаха в една тестова група със сгради от Северна Гърция, Северна Испания и Шотландия. От извършените тестове стана ясно, че методологиите в тези страни имат не малък броя различия и получените резултати не може да бъдат съпоставяни. Съществена разлика между българската методология и тези в другите три страни е, че в оценката на интегрираната енергийна характеристика на сградата в България се включва разхода на енергия за уреди и други консуматори на електрическа енергия, включително и за такива, които са извън сградата, докато в другите страни не е така, а се отчитат само топлопритоци от уреди, които се избират от списък с предварително зададени стойности. Кръстосаното тестване ще продължи и чрез прилагане на различни инструменти разработени в рамките на други проекти от изследващи теми около ново поколение сертификати за енергийните характеристики на сгради. Въз основа на резултатите от изследванията и направените анализи проектът ще подготви и предложи политически препоръки, които ще включват възможни подобрения в точността, приложимостта и международната хармонизация на сертификационните схеми.

Уеб сайт на проекта: https://www.crosscert.eu/

Сайт за обмяна на знания

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът се финансира по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 101033778.

Повече за проекта