BUSGoCircular

BUSGoCircular

Кръгова икономика в строителството - развиване на знания и умения в устойчивото ползване на ресурси и енергия при сградите

Проектът BUS-GoCircular разпознава необходимостта от квалифицирана работна ръка в сферата на зеленото и устойчиво строителство. За това основната цел на проекта е да преодолее предизвикателствата пред търсенето на специалисти с умения в енергийната ефективност и устойчиво ползване на ресурси при сградите. BUS-GoCircular насочва усилията си в постигането на тази цел чрез разработване и внедряване на квалификационна рамка за повишаване знанията и уменията в кръговата икономика в строителството, със специален фокус върху зелени покриви, фасади и интериорни елементи. 

c507928ad9f26ef8bb6772c08b9af1f5.jpg

Проектът залага на изпълнението на основната задача в пет основни направления:

  • стимулиране пазарното търсене на кръгови умения при ремонтни и строителни дейности, което ще мотивира сектора към повишаване на знанията и уменията на техните служители в тази област;
  • Разработване на квалификационна рамка за повишаване знанията и уменията в кръговата икономика в строителството;
  • Разработване на схема за сертифициране и признаване на квалификация за кръгови умения и провеждане на пилотни курсове по схемата;
  • Повишаване атрактивността на строителния сектор и привличане на жени и млади участници в процеса;
  • Разпространение на резултати от дейността по проекта BUS-GoCircular на национално и европейско ниво, чрез изготвянето на комуникационна стратегия за популяризирането на темата;

В резултат от усилията на партньорите по проекта се очаква да бъдат изготвени обучителни материали за провеждане на курсове и предаване на знания за кръгова икономика в областта на архитектурата и строителството, подходящи както за университети и компании така и за представители на публичния сектор и обучители за повишаване на квалификация. 

BUS-GoCircular обединява експерти и опит от предишни проекти по иницитивата BUILD UP Skills от 14 организации от 8 европейски държави.  Дейностите в България ще се осъществяват от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект заедно с Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия. 

Проектът стартира през септември 2021 г. и e с планирана продължителност от 30 месеца. Повече информация ще намерите в линковете: https://busgocircular.eu/about/ и https://busgocircular.eu/results/

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

BUS-GoCircular e финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзвездна помощ No 101033740.

Повече за проекта