RENOCALLY

RENOCALLY

Подпомагане на общинските планове за действие за реновиране и използване на техническа помощ

Проектът Renocally работи в подкрепа на прилагането на политики за обновяване на сгради, които са в съответствие с политиката на ЕС, като например целта за нулеви въглеродни емисии в сградния фонд до 2050 г. и използването на паспорти за обновяване на сгради. Чрез изграждане на капацитет и предоставяне на техническа помощ на общините проектът помага за декарбонизиране на сградния фонд в България, Румъния и Словакия по икономически ефективен и ориентиран към хората начин, като същевременно се отчитат законодателните промени на ниво ЕС. Проектът е важна част от по-широките усилия за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, и за насърчаване на устойчивото развитие в региона.

Проектът е инициатива, целяща да подпомогне общините в България, Румъния и Словакия да декарбонизират сградния си фонд по икономически ефективен и ориентиран към хората начин, като се вземат предвид и законодателните промени на ниво ЕС. Едно от основните предизвикателства, с които тези общини се сблъскват при изпълнението на дейностите по обновяване на сградите, е липсата на капацитет, както и недостигът на ресурси и липсата на яснота по отношение на целите и законодателството за интегриране. За да се справи с тези предизвикателства, проектът Renocally увеличава амбицията и рационализира действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и обновяването чрез използването на национални планове за обновяване на сгради, които са интегрирани в националните планове в областта на енергетиката и климата.

Проектът също така предоставя техническа помощ, за да помогне на общините да получат достъп до финансиране за саниране, и провежда майсторски клас по техническа помощ, за да достигне до разнообразна група заинтересовани страни в целевите държави. Това ще им даде възможност да планират дейностите по обновяване и да реализират потенциала на сградния сектор за намаляване на емисиите на парникови газове. В допълнение към това проектът Renocally включва ключови заинтересовани страни в разработването и прилагането на политики за обновяване на сгради, включително политици, публични органи и местни общности. Това ще помогне да се гарантира, че политиките са ефективни и отговарят на нуждите на общините.

Един от ключовите аспекти на проекта Renocally е неговата насоченост към подпомагане на изпълнението и ползите от националните планове и политики в България, Румъния и Словакия. Например проектът работи с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в България, Наредба 18/2009 за енергийна ефективност в Румъния и SlovSEFF в Словакия. Тези национални планове и политики могат да осигурят ценна рамка за усилията за обновяване на сградите в целевите държави, а проектът Renocally помага да се гарантира, че те се прилагат ефективно и се използват от общините.

За да се поддържат резултатите от проекта и да се улесни възпроизвеждането на резултатите на други управленски нива, юрисдикции и заинтересовани страни, проектът Renocally изпълнява целенасочени комуникационни и информационни дейности, като например съпътстващи събития на конференции и уебинари. Тези дейности ще спомогнат за повишаване на осведомеността относно ползите от обновяването на сградите и ще насърчат приемането на подобни политики в други региони.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Координатор на проекта е Институтът за ефективност на сградите в Европа (BPIE), а другите партньори по проекта са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, AE3R Ploiesti-Prahova, Фондация TERRA Millennium III и Сгради за бъдещето (B4E). 

Проектът RENOCALLY се подкрепя от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и действията в областта на климата въз основа на решение на германския Бундестаг. Водещата цел на EUKI е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове. За допълнителна информация, посетете: https://www.euki.de/en/euki-projects/renocally-municipal-renovation-plans/

7437379f9cb015a467bda8761c5bbfd4.png
Повече за проекта