BUSLeague

BUSLeague

Лидерите на инициативата BUILD UP Skills обединяват усилията си за развитие на знания и умения в областта на устойчивото строителство

f90973c83dde6bf821fb6f92e41e0a6f.jpg

Главната цел на проекта BUSLeague е да преодолее предизвикателствата пред търсенето на квалифицирана работна ръка в сферата на устойчивото строителство чрез практически насочени дейности за повишаване на капацитета на квалифицираните специалисти в етапите на проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на сградите. Една от основните задачи на проекта е да разработи и внедри общоевропейска рамка за признаване на квалификацията на строителните работници и специалисти, както и да надгради успешните методи и техники за обучение, вече разработени в предшестващи инициативи на ЕС и на национално ниво, като инициативата BUILD UP Skills и проектите в направление „Строителни умения“ по програма Хоризонт 2020. BUSLeague е съсредоточен върху съчетанието на четири елемента: взаимно признаване на квалификация в строителството, изграждане на капацитет в системата на професионално образование и обучение, повишаване на осведомеността на крайните потребители, и законодателни промени с цел въвеждане на изисквания за специализирана квалификация в обществените поръчки за нови сгради и сградни обновявания. С паралелното осъществяване на задачите в тези четири направления, ще се стимулират както търсенето, така и предлагането на образователни и обучителни услуги за устойчиво строителство, като по-конкретно ще се:

  • стимулира пазарното търсене на висококачествени ремонтни и строителни дейности, което ще мотивира строителните предприятия, и по-специално МСП, към повишаване на знанията и уменията на техните служители;
  • подобри качеството на образователните услуги и възможностите за реализация на различни пазари, чрез предоставяне на актуално, гъвкаво и лесно за следване обучение в международно признати резултати.

Проектът BUSLeague (BUILD UP Skills League) обединява експертната работа на 11 партньорски организации от 7 държави. Дейностите в България ще се осъществяват от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Камарата на строителите в България. По-конкретно, очакваните резултати от планираните в България дейности включват:

  • Активно участие в разработването на всички нови програми за подкрепа за енергийна ефективност в строителния сектор на национално ниво;
  • Разработване на модел на обществени поръчки за интегриране на обучения на работното място в общински проекти в сградния сектор и провеждане на демонстрационно обучение на място в 3 текущи проекта;
  • Организиране на две национални събития в подкрепа на почти нулево-енергийните сгради (2021, 2022), насочени към активни партньорства с поне 20 производители на строителни материали, компоненти и технологии;
  • Разработване на схема за сертифициране и признаване на квалификация, поддържана от онлайн регистър;
  • Обучение на най-малко 120 строителни специалисти по схемата;
  • Разработване на онлайн инструмент, който да улесни търсенето и предлагането на квалифицирани специалисти в строителния сектор.

Повече информация за проекта и неговите резултати можете да намерите на адрес https://busleague.eu/, както и в Туитър на https://twitter.com/Busleague1.

Финален доклад по проекта на български език

 

 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проект BUSLeague е финансиран от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 892894. 

Повече за проекта