Local plans

Local plans

LOCAL PLANS

Местното енергийно планиране е процес на разработване на политики, които да подпомогнат бъдещото развитие на местната и регионалната енергийна система (в последствие и националната) чрез планиране и предприемане на дейности по внедряване на енергийно ефективни решения и такива за опазването на околната среда.

Добрият процес на енергийно планиране в дадена общност предполага да бъде лесен и открит между заинтересованите страни и хора, както и да предложи най-добрия случай, в който интересите на всички участници са изпълнени. Този сложен интердисциплинарен процес, обединява не само планирането и управлението на енергийната консумация, но и отчита фактори като степента на модернизация на производствата, енергийната ефективност, поддръжката на сгради и съоръжения, внедряването на възобновяеми източници, поведенческите нагласи на населението и др. Разработването на енергиен план съдържа – предварителен анализ, оценка на нуждите от енергийни ресурси и възможностите за тяхното заместване с технически достъпни алтернативни местни горива, прогноза на очакваните резултати и набелязване на реалистични и постижими цели. 

Методиката за общинско планиране, разработена от ЦЕЕ ЕнЕфект, като част от проекта MODEL, е призната от Съвместния център за изследвания (JRC) като най-приложима за използване в развиващите се страни. Издаденa първо на английски и след това преведенa на повече от 10 европейски езика, методиката е използвана и се прилага в около 15 държави в Югоизточна Европа. Чрез методиката се разглежда в дълбочина функцията и ролята на местната власт по отношение на енергията като консуматор на енергия, като производител и доставчик на енергия, като регулатор и инвеститор в местния енергиен сектор и като източник на мотивация за по-ефективното ѝ използване и управление. 

Реализирани проекти:

План за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници на община Банско за периода 2019 – 2025 г.
Програма за енергийна ефективност на община Лясковец до 2030 г. 
Стратегия и пилотни проекти за обнвяване на общинския сграден фонд на община Лясковец до 2030 г.
Стратегия и пилотни проекти за обновяване на общинския сграден фонд на община Кула до 2030 г.
Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Берковица до 2030 г.
Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Етрополе до 2030 г.
Стратегия и пилотни проекти за обновяване на общинския сграден фонд на община Смядово до 2030 г. 
Краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Бургас 2021 - 2023 г.
Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Бургас 2021 - 2030 г.
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2020 – 2022 г.
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Бургас 2021 – 2030 г.

Ръководства:

Общинско енергийно планиране. Наръчник за общински ръководители и специалисти.
Модел за разработване на дългосрочни стратегии за обновяване.
Национални планове за енергията и климата и стратегии за обновяване на сградния фонд - насоки на публичните власти.
Общински стратегии за обновяване. Ръководство за общинските власти относно хармонизирането на техните стратегии с Плановете за действие за устойчива енергия и климат.
Дългосрочните стратегии за обновяване на сградния фонд като ключови инструменти за местно развитие.
Ръководство за създаване и внедряване на система за управление на енергията в общини.
Доклад "Общинско енергийно планиране и управление на енергията - опита на Германия".

Повече за проекта