EN-TRACK

EN-TRACK

Решенията за превръщането на инвестициите в енергийна ефективност в основна дейност на финансовия сектор

Подобряването на енергийната ефективност и намаляването на въглеродния отпечатък на сградите е ключова цел в дневния ред на ЕС. За съжаление, значителният напредък в тази посока е възпрепятстван от многобройни бариери, сред които е и липсата на надеждна информация за енергийните характеристики на сградите, което създава несигурност и крие рискове за потенциалните инвеститори, професионалните домоуправители, собствениците и, като цяло, за хората, отговарящи за поддръжката и експлоатацията на сградния фонд. EN-TRACK се стреми да отстрани тези информационни пропуски, като създаде нова платформа с подробни данни за състоянието на хиляди обществени и частни сгради в Европа. EN-TRACK ще даде възможност за сравнителен анализ и съпоставимост не само между енергийните характеристики на сградите, но и по отношение на ефекта на внедрените мерки за енергийна ефективност, като например на подобрения свързани с осветлението, отоплителните инсталации и др.

446a5b2c610c4b4c6eef99479ccdc2ac.jpg

Въз основа на предишни и настоящи инициативи в тази област, EN-TRACK ще бъде напълно оперативно съвместим с други бази данни и инструменти, като Платформата за намаляване на риска за енергийна ефективност (DEEP) и eQuad. Това ще даде на потребителите на EN-TRACK достъп до огромна база данни за сгради по системата „обслужване на едно гише“, което да послужи като стимул за увеличаване на инвестициите в енергийно ефективно сградно обновяване.

Платформата EN-TRACK има за цел да осигури следните ползи за ползвателите:

  • Възможност за собствениците и домоуправителите да сравняват енергийните характеристики на своите сгради с голям набор от други сгради в цяла Европа.
  • По-точна оценка на рисковете и вземане на информирани решения за представителите на финансовите институции.
  • Подобрено разбиране за финансовите и енергийните ползи от мерките за енергийна ефективност.
  • Удобен инструмент за представителите на публичните власти за проследяване на ефекта от мерките за енергийната ефективност в сградния фонд.

В проекта EN-TRACK участват 7 организации от 5 държави – Испания, България, Италия, Дания и Обединеното кралство.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проект EN-TRACK се изпълнява съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 885395 по програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“.

Повече информация за проекта можете да намерите на адреси https://en-track.eu/, а последните новини от проекта можете да следите в https://twitter.com/en_trackh2020.

Повече за проекта