re-MODULEES

re-MODULEES

Гъвкави споделени решения за сградно обновяване

Платформа за активиране на пазара за обновяване, базирана на генерирането на стандартни модули за енергийна ефективност и решения за чиста енергия

239adc611db477f2882cabda3a78a16d.jpg

Целта на ЕС за климатична неутралност до 2050 г. е основана на споделената визия за икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове. За да бъде постигната тази амбициозна цел по отношение на сградите, повечето европейски жилища ще се нуждаят от дълбоко обновяване, което да подобри тяхната енергийна ефективност с 50% или повече. Въпреки това множество пречки - както при предлагането, така и при търсенето - възпрепятстват сградното обновяване да достигне нужния мащаб, особено в жилищния сектор. Намирането на решения за тези препятствия би било от полза както за собствениците, така и за обитателите на жилищата по отношение на техните доходи и качество на живот.

Благодарение на проектите, финансирани от ЕС, вече съществуват редица разработени решения, включително технически подходи, иновативни бизнес модели и схеми за финансиране, които подпомагат цялостното сградно обновяване, фокусират се върху потребностите на хората и обхващат цялата стойностна верига в инвестиционния процес. Най-доброто решение за оползотворяване на тези съществуващи решения би било тяхното комбиниране и свързване в обща рамка.

Проектът rе-MODULEES, Финансиран по програмата „Хоризонт 2020" на ЕС, има за цел да оползотвори тази възможност. Той представлява нова инициатива, обединяваща няколко проекта по програмата ,,Хоризонт 2020", свързани с дълбокото сградно обновяване. Стратегическата цел за въздействие е проектът да се възползва от научените уроци и най-важните приложими резултати, за да постигне реално разширяване на пазара за иновативни и гъвкави практики за сградно обновяване в Европа. Мисията на проекта rе-MODULEES е следната: 

  • да създаде обединяваща рамка за енергийна ефективност за цялата територия на ЕС за вече построените жилищни сгради, която се основава на стандартни модули за активиране и разширяване на пазара за реновиране;
  • да обедини и комбинира съществуващи знания, подходи и инструменти в 4 физически центъра за обновяване и 7 местни консултативни съвета (МКС);
  • да ускори процеса на дълбоко обновяване и да спомогне за декарбонизацията на сградния фонд на ЕС.

Проектът re-MODULEES има за цел да преодолее разминаването между научните изследвания и практиката чрез:

  • Направата на дълбоките обновявания по-лесни, по-бързи и по-привлекателни за заинтересованите страни, като се насърчи въвеждането им на пазара и се предостави достъп до основните резултати от съответните европейски проекти.
  • Подтикване на съответните заинтересовани страни към обновяване чрез насърчаване на цялостни бизнес модели и инструменти за вземане на решения, ориентирани към потребителите, подкрепени от основани на доказателства резултати.
  • Улесняване на вземането на решения за дълбоко сградно обновяване чрез преодоляване на социалните, финансовите и правните бариери, свързани с търсенето и предлагането.
  • Насърчаване на изпълнението на действията на re-MODULEES в седем демонстрационни пилотни пазара.
  • Разгръщане на концепцията на re-MODULEES на европейско равнище, подкрепено от експлоатация на пазарите в партниращите държави от консорциума.

Координатор на проекта е Huygen Ingenieurs & Adviseurs (HIA), а консорциумът се състои от 16 партньори и включва участници с опит в създаването и внедряването на бизнес модели, ориентирани към потребителите, и предложения за внедряване на решения за обновяване на местно ниво, участници с опит в разработването и управлението на оперативни платформи за обновяване, включително експертен опит в областта на игровите функции, ориентирани към потребителя, участници с експертен опит в областта на законодателните, финансовите и оперативните бариери за възприемане на практики за обновяване, партньори от страна на предлагането, които управляват или експлоатират платформи за обновяване, както ще бъде демонстрирано в пилотните общности, участници с голяма европейска мрежа за по-нататъшно разпространение.

Уеб сайт на проекта: https://re-modulees.eu

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Проектът се финансира по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 955529.

Повече за проекта