EXCITE

EXCITE

Отличава постиженията, инвестира в доверие: Персонализирани услуги за управление на енергията за източноевропейски местни власти

1bdf62d073b9f74c76557708176fc095.jpg

Целта на проекта EXITE  е да приложи утвърдената схема за енергиен мениджмънт на Европейската енергийна награда в общините от Централна и Източна Европа, предоставяйки им възможност да бъдат доверени партньори на инвеститорите и да повишат ангажираността на местните общности за целенасочени действия за климата. Това ще допринесе за привличането на иновативни бизнес модели и ще активизира икономиката на местно ниво, оказвайки подкрепа в стремежа към по-висок стандарт на живот и устойчив енергиен преход. В допълнение, чрез прилагане на методологията на Европейската енергийна награда, проектът ще насърчи прилагането на мерки за енергийна ефективност на местно ниво, като осигури необходимите технически, икономически и социални условия за привличане на частни инвеститори, ще се насърчи публичното предприемачество, както и ефективното използване на публичните ресурси. 

Тъй като постигането на тази цел изисква широка обществена подкрепа, във фокуса на проекта е и развитието на капацитет за ангажиране на гражданското общество и стимулиране на местните общности да използват проактивно наличните възможности, превръщайки се в движеща сила в европейския енергиен преход. Предвидени са дейности, които да подкрепят местните власти за изпълнение на ангажиментите по Споразумението на кметовете, за да позволи на повече общини да се присъединят към инициативата и ще служат като основен инструмент за въвеждане на данни за мониторинг на резултатите за действителното изпълнение на плановете за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) на участващите общини. Не на последно място, възприемането на методологията на ЕЕА ще послужи за основа на платформа за партньорско обучение, трансфер на добри практики и ноу-хау от вече добре развити австрийски, швейцарски и френски общини, но също така ще позволи партньорско обучение между градовете в Източна Европа, постепенно преминаващи към по-устойчиви практики в своето икономическо и социално развитие. 

В България моделът на ЕЕА ще бъде приложен пилотно в три общини – Столична, Габрово и Добрич, които ще получат техническа и организационна подкрепа за участие в Европейските енергийни награди. 

Партньори:
Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (България), Austrian Energy Agency, Alternatives pour l'Energie, les énergies Renouvelables et l'Environnement ​ (France), Romania Green Building Council, Institute Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Carinthia – KSSENA (Slovenia), Association "Energy Efficient Cities of Ukraine", Habitat for Humanity Macedonia, Salzburg Institute for Spatial Planning and Housing (Austria) and Brandes Energie AG (Switzerland).

Информационни брошури:

Брошура на проекта
Енергийни консултанти и социални работници 
Добри практики: пеша из Виена
Австрия по пътя към декарбонизация на сградния сектор
Изкуството на намирането на оправдания.
 

Повече за проектаhttp://www.excite-project.eu/

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ No 892034​. Представеното съдържание е отговорност единствено на авторите и не отразява непременно позицията на Европейския съюз. Нито CINEA, нито Европейската комисия са отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.

Повече за проекта