ComAct

ComAct

Съобразени с общността действия за намаляване на енергийната бедност

Около 39,2% от населението в България не е в състояние да поддържа домовете си топли през 2016 г. (при средно 8% за ЕС и 16% за региона на ЦИЕ). По-голямата част от гражданите с ниски доходи живеят в жилищни блокове със споделена собственост в жилищни квартали, разположени в покрайнините на градовете.

ComAct има за цел да подкрепи високоефективни и трайни подобрения в многофамилни жилищни сгради в регионите на ЦИЕ и ОНД, като направи процеса достъпен и управляем за енергийно бедните общности, както и да създаде необходимите условия за устойчивото им извеждане от енергийна бедност. 

В България целта е да бъдат обновени 4 многофамилни жилищни сгради в Бургас. За целта община Бургас и ЕнЕфект ще:

  • Анализират пакети от мерки за енергийна ефективност за постигане на по-амбициозни класове на енергийна ефективност и финансови параметри;
  • Наблюдават постигнатите енергийни и финансови икономии при двата пилотни проекта;
  • Стимулират действията на общността в различни асоциации на собственици на жилища и създаване на енергиен консултативен център;
  • Проектират и тестват финансови инструменти за премахване на бариерите пред достъпа до финансиране за енергийно бедни домакинства;
  • Разработват информационни материали и обучават местни експерти да предават информация на асоциациите на собственици.

Подходът на ComAct ще бъде тестван в 5 пилотни страни, които представляват географския обхват на проекта: регион Централна Европа (Унгария), регион Югоизточна Европа (България), регион Западни Балкани (Република Северна Македония), Балтийски регион (Литва) и бивша съветска република на границата с Европейския съюз (Украйна), демонстрирайки практичността, ползите и потенциала за облекчаване на енергийната бедност. 

За повече информация, посетете сайта на проекта: www.comact-project.eu, и последвайте страниците във Facebook: ComAct project и Twitter: @ComActProject .

Вижте още: 
Опис на техническите мерки за енергийна ефективност в енергийно бедните домакинства 
Учебни материали за енергийни консултанти
Брошура на проекта
 

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 892054.

 

Повече за проекта