CONGREGATE

CONGREGATE

Приобщаване на гражданите към действия за климата на местно равнище

Ползотворните резултати от успешно завършения проект „Нашите сгради“ (EUKI) доведоха до полагането на основите на редица надграждащи инициативи, целящи да направят местните общности съпричастни с усилията за обновяване на сградния фонд. Активното участие на гражданското общество и националните заинтересовани страни е неразривна част от действията за климата на местно равнище, които да допринесат за подобряване на условията в публичния сграден фонд. Върху това е фокусирана и работата на ЕнЕфект по проект CONGREGATE, който стартира в края на 2020 г. 

c3be3f1f212c9b24dab686253a82d203.jpg

Основната  цел на CONGREGATE е да насърчи местните действия в областта на климата в  Централна и Югоизточна Европа чрез предоставяне на подкрепа на местните и националните власти в 5 държави(България, Гърция, Румъния, Хърватия и Чехия) за по-широка ангажираност на потребителите в две важни области на интервенция –енергийната ефективност на сградите и навлизането на енергийните кооперативи. Първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като целта е да бъдат активно въвлечени представители на местните общности, власти и бизнеса, за да се осигури трайно и устойчиво осъществяване на заложените планирани резултати в дългосрочните стратегии за обновяване, приети във всяка държава.

Втората част от дейностите се фокусира върху разработването и представянето на подходящи технико-икономически решения за създаване на публично-частни енергийни кооперативи, подкрепящи общините и косвено местните индивидуални и бизнес потребители. Така например, в България са изготвени технико-икономически анализи за реализацията на енергийни кооперативи базирани на конкретни обекти за Столична община, община Бургас и община Добрич. По същия начин освен в България, местните власти в Гърция и Чехия ще бъдат подкрепени и насърчени в рамките на проекта . 

Водещ партньор: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект (България) 

Партньори: Център за изследване на демокрацията (България)  https://csd.bg/bg/ ; Клъстер за насърчаване на сгради с почти нулево потребление на енергия Pro-Nzeb (Румъния)  https://www.pro-nzeb.ro/about-us/ ; Институт за нулево енергийни сгради INZEB (Гърция) https://inzeb.org/projects/congregate/ ; SEVEn  (Чехия) http://www.svn.cz/en ; Факултетът по строителство от Загребския университет (Хърватия) https://www.grad.unizg.hr/en 

Продължителност на проекта: 11/20 - 03/23

Website: https://www.euki.de/en/euki-projects/congregate/  

Linked In: https://www.linkedin.com/company/congregate-project?trk=similar-pages


Свързани новини: 

Бъдещето на енергийните кооперативи е било обсъдено на тристранна международна среща в Бургас, 02.09.2022 г.

Учебно посещение в Ческе Будейовице, 15.10.2022 г.

Гражданите може да финансират общините за ВЕИ и да генерират печалба, показват пилотни проекти, 30.11.2022 г.


Публикации и резултати:

Препоръки за политики

Резултати от техническо проучване и мониторинг на конкретни жилища в многофамилни сгради

Социологическо проучване на обществените нагласи и опит в обновяването на сградния фонд

Пилотни случаи от България: Бургас, Добрич, Столична община

"Решения за енергийни кооперативи" - общ доклад за България, Чехия и Гърция.

Модели за енергийни кооперативи за възобновяема енергия с публично-частно партньорство с участие на общини.

Анализ на възможностите за снабдяване с електрическа енергия от ВЕИ на сградата на община Добрич.

Анализ на възможностите за споделено производство на енергия в индустриален и логистичен парк - Бургас.

Анализ на възможностите за снабдяване с електрическа енергиа от ВЕИ на сградата на 140 СУ "Иван Богоров", София.

Проектът CONGREGATE се подкрепя от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и действията в областта на климата въз основа на решение на германския Бундестаг. Водещата цел на EUKI е да насърчава сътрудничеството в областта на климата в Европейския съюз за намаляване на емисиите на парникови газове. За допълнителна информация, посетете www.euki.de.

7437379f9cb015a467bda8761c5bbfd4.png
Повече за проекта