BeSMART

BeSMART

Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност

ea02f8eda89b0fe3010299c3eb025c14.jpg

Преходът към нисковъглеродна икономика изисква по-висока енергийната ефективност и по-добро управлението на енергията, навлизане на нови специализирани услуги и развитие на финансовите механизми. Това изключително предизвикателство особено актуално в сградния сектор, където използваният в момента механизъм за 100-процентова безвъзмездна финансова помощ при обновяване на многофамилни жилищни сгради трябва да се реформира в по-устойчива схема за финансиране, която да бъде социално проемлива, да осигурява участието на уязвимите потребители и в същото време да поставя по-високи критерии за енергийна ефективност и екологични ползи.

Целта на BeSMART e да се създаде постоянен дискусионен форум за съвместно разработване на политики и  структурирането на новаторски финансови схеми, стимулиращи инвестициите в енергийна ефективност. В тази връзка проектът предвижда следните дейности:

  • Въвличане на всички заинтересовани страни в открит диалог
  • Разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти
  • Изграждане на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит
  • Провеждане на девет национални кръгли маси с широко медийно отразяване
  • Конкретни препоръки за разработване на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност

Очакваните ползи от планираните дейности включват:

Политически препоръки, разработени по проекта тук

За повече информация, посетете https://www.besmartproject.net/, страницата на проекта във Facebook, LinkedIn, и последвайте профила в Twitter.

e8ec7e5615df0dfca00456f728aa888b.png

Този проект е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз със споразумение за безвъзмездна финансова помощ No 101033787, негов координатор е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, с участието на Агенция за устойчиво енергийно развитие, Еконолер СА (България), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Алианс за енергийна ефективност, Камара на строителите в България, Национален доверителен екофонд, Община Габрово и Столична община.
 

Повече за проекта